Algemene voorwaarden LEGO dagen

 1. Door ondertekening verplicht u ouder/voogd zich tot betaling van het verschuldigde kampgeld, mocht de aanmelding tot plaatsing leiden van de aangemelde ‘deelnemer’;
 2. Aanmeldingen zullen verwerkt worden op volgorde van binnenkomst. Zodra het kamp vol is zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst geplaatst worden. Indien een plaats op het kamp beschikbaar komt, geschiedt plaatsing eveneens op volgorde van binnenkomst;
 3. In geval van annulering horen wij dit graag schriftelijk tot uiterlijk een week van tevoren. In geval van latere annulering zijn wij genoodzaakt 50% van de kampprijs in rekening te brengen tenzij de organisatie de vrijgekomen plek kan laten innemen door iemand van de wachtlijst. In dat geval wordt slecht €15,- administratiekosten in rekening gebracht. Het eventueel teveel betaalde kampgeld wordt, na aftrek van de verschuldigde kosten, zo spoedig mogelijk gerestitueerd op de door ouder/voogd aan te geven gewenste wijze;
 4. In geval van restitutie is Young Engineers geen rente verschuldigd;
 5. In geval van het niet tijdig nakomen van de betalingsplicht ontvangt ouder/voogd iedere twee weken een herinneringsbrief totdat het geld op de betreffende rekening is bijgeschreven;
 6. Iemand van de wachtlijst kan zich op ieder moment kosteloos terugtrekken van de wachtlijst.
 7. Young Engineers stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met het bijwonen van mijn kind / kinderen bij Young Engineers, inclusief zonder beperking claims met betrekking tot persoonlijk letsel;
 8. In geval van toevallig letsel of incident, geef ik toestemming tot de nodige medische behandeling en ga ik akkoord met eventuele kosten die kunnen worden opgelegd.
 9. Young Engineers bewaart uw persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden in overeenstemming met de huidige privacywetgeving:
 10. Young Engineers mag gemaakte foto’s en video’s op welke manier dan ook gebruiken voor informatieve of promotionele doeleinden van de organisatie, tenzij u vooraf bezwaar hiertegen kenbaar heeft gemaakt bij de inschrijving;
 11. Young Engineers houdt het recht om het kamp een week van tevoren te annuleren wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn;
 12. De organisatie stelt alles in het werk om onveilige en ongewenste situaties te voorkomen;
 13. Ik accepteer dat Young Engineers gedragsproblemen met de ouder / voogd zal bespreken. Als ongeschikt gedrag voortduurt en dreiging, schade of voortdurende ontwrichting voor anderen veroorzaakt, wordt de student gevraagd het programma te verlaten;
 14. Ik accepteer dat Young Engineers het recht voorbehoudt toegang te weigeren aan personen die een disciplinair probleem aan het personeel voordoen of een bedreiging vormen voor de veiligheid en het welzijn van andere kinderen. Onaanvaardbare taal of pesten zal in geen geval worden geduld en zal ertoe leiden dat het kind zonder restitutie van de klas wordt verwijderd;
 15. Het invulveld “opmerkingen” bij de Inschrijving heeft ten doel om informatie te noteren over dieet, allergieën, de geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking en andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de week zowel voor de deelnemer, mede- deelnemer en leiding van belang kunnen zijn. Deze informatie dient tegelijk bij de inschrijving volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
 16. Ik garandeer dat mijn kind op geen enkele moment blackout, aanval, convulsie, flauwvallen, duizeligheid of andere medische aandoeningen heeft geleden en momenteel geen behandeling ontvangt voor ziekte, aandoening of letsel die het mijn kind niet veilig zou kunnen maken om deel te nemen In de lessen van Young Engineers.
 17. Ik begrijp dat beschadigde kits die duidelijk veroorzaakt zijn door mijn kind, vervangen kunnen worden tegen een vergoeding van maximaal €150.

Probeer ook

Inschrijving LEGO vakantiedagen kerstvakantie 2022-2023

De Inschrijvingen van onze LEGO vakantiedagen voor de kerstvakantie zijn alweer van start gegaan! Net …